REGULAMIN SKLEPU APLIKACJI - Petgram
Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

REGULAMIN SKLEPU APLIKACJI

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego dostępnego z poziomu Aplikacji Petgram w zakładce sklep prowadzonego przez – Petgram sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000835327, adres e-mail : info@petgram.pl
 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
 1. Zasady korzystania z Aplikacji zostały opisane w Regulaminie, który jest dostępny bezpośrednio w Aplikacji. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 1. Petgram sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa jest sprzedawcą oraz usługodawcą w przypadku produktów wchodzących w skład własnej oferty handlowej, w momencie sprzedaży towaru nie wchodzącego w skład własnej oferty handlowej pełni rolę Pośrednika.
 1. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowane są do konsumentów.
 1. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;

Użytkownik – klient (Kupujący) odwiedzający Sklep Internetowy.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

Konto sklepu – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi; w którym będzie mógł zarządzać swoimi zamówieniami, edytować dane osobowe itp.

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny z poziomu Aplikacji Petgram

Aplikacja – aplikacja pod nazwą Petgram, oprogramowanie, umożliwiające prowadzenie sprzedaży produktów i usług w sieci Internet, udostępniane Klientowi do korzystania w ramach Usługi, przez Usługodawcę

Usługodawca zwany również Sprzedawcą ( w przypadku sprzedaży produktów z własnego magazynu) – Petgram sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000835327, adres e-mail : info@petgram.pl

Pośrednik- przedsiębiorca zarządzający sklepem internetowym dostępnym z poziomu Aplikacji Petgram w zakładce sklep prowadzony przez – Petgram sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pośredniczący w Umowie sprzedaży na zasadach Dropshippingu

Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Usługodawcą, bądź pomiędzy Klientem a Dostawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;

Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym

Checkbox – czyli przycisk wyboru,

Petcoiny (PC) – punkty w programie lojalnościowym Petgram służące do premiowania użytkowników za wykonywanie różnych aktywności w Aplikacji. Petcoiny mogą służyć jako nagroda za wygrywania wyzwań oraz umożliwiać zakupy w Aplikacji z poziomu zakładki sklepu.

Dostawca – podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej zawieranej z Klientem, obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wraz z rachunkiem

Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę Towaru do Klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży gdy towar dotyczy sprzedaży z magazynu Dostawcy.

oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru.

 1. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.
 1. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 1. W ramach Sklepu umowy zawierane są w języku polskim.
 1. Poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu Klient decyduje się skorzystać z Usługi umożliwiającej dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego udostępnionego z poziomu aplikacji.
 1. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Aplikacji i Sklepie Internetowym na nim opartym jest zabronione. W szczególności zabronione jest tworzenie kopii sklepu działającego w oparciu o Aplikację, przy wykorzystaniu oprogramowania i narzędzi innych firm.

 

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. standardowa przeglądarka internetowa
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
 5. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF
 6. zainstalowanie aplikacji Petgram (Usługodawca zaznacza, iż cały proces funkcjonowania oraz instalacji aplikacji opisany jest w regulaminie dedykowanym dla aplikacji Petgram)
 1. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 1. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronie internetowej Sklepu.
 1. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Konta, Formularza zamówienia, Newslettera, formularza kontaktowego.
 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest uprzednia Rejestracja w Aplikacji Petgram, która następuje po ściągnięciu aplikacji z Google Play lub APP Store.
 1. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.
 1. Elektroniczny formularz kontaktu umożliwia kontakt ze Sprzedawcą. Usługa formularza kontaktu świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania formularza do Sprzedawcy.
 1. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisu do Newslettera w celu otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów lub poprzez samodzielne wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści Newslettera.
 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego w aplikacji Petgram, Klient może złożyć na adres mailowy appsklep@petgram.pl. Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 1. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, o ile Sprzedawca nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe.
 1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.
 1. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 1. Sprzedawca oferuje w sklepie produkty własne oraz produkty Dostawcy :
 2. po pełnej cenie
 3. przecenione
 4. ze zniżką za Petcoiny

Użytkownik będzie mógł zakupić wybrane oraz oznaczone  produkty oferowane w sklepie ze zniżką, która umożliwiać będzie odpowiednia ilość petcoinów.  Zrealizowane petcoiny  zostaną ściągnięte z salda Klienta w momencie dokonania zakupu.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść w aplikację mobilną Petgram i z poziomu zakładki Sklep dokonać wyboru produktów. Następnie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w aplikacji.
 1. Rejestracja następuje za pomocą Aplikacji. Posługiwanie się Aplikacją jest niezbędne celem dokonywania umowy sprzedaży z jej poziomu.
 1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisków:

„zamów i wymień za petcoiny” oraz „zapłać i zamów” oraz „wymień za petcoiny” czy

“zapłać i zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w aplikacji. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.

 1. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 1. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2.    b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym      kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), w momencie gdy w koszyku znajdują się produktu Sprzedawcy oraz produkty Dostawcy koszty dostawy są oddzielne dla każdego z zakupionych produktów oraz dla produktów pochodzących od różnych dostawców, co pojawia się w podsumowaniu zamówienia,
 3.   c) wybranej metody płatności,
 4.   d) wybranego sposobu dostawy,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie jednorazowej akceptacji treści Regulaminu przy pierwszym zamówieniu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów.
 1. Jednorazowa akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie przez Pośrednika Umowy Dropshippingu.
 1. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
 1. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części.
 1. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie mógł zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócony niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.
 1. Zdjęcia umieszczone w danej Ofercie internetowej mają charakter informacyjny. Niewielkie różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą również wynikać z różnic w ustawieniach monitora Klienta.
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 1. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia jeśli w przeciągu trzech dni roboczych klient nie dokona zapłaty za towar.
 1. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca bądź Sprzedawca. Sprzedawca będący Pośrednikiem pomiędzy Klientem a Dostawcą udziela jednak Klientowi, w miarę możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio na adres mailowy Pośrednika reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży , które następnie zostaną przekazane Dostawcy.
 1. Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny.
 1. Dostawca udzielił Pośrednikowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.
 1. PŁATNOŚCI
 2. Płatność za Produkt w Sklepie internetowym są dokonywane za pomocą karty płatniczej poprzez platformę Stripe (https://stripe.com/). Można płacić kartą VISA lub MASTERCARD.
 1. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia jeśli w przeciągu trzech dni roboczych klient nie dokona zapłaty za towar. Klient obowiązany jest do zapłaty za Zamówienie w terminie wskazanym w Sklepie internetowym. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
 1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta, jeśli zamówienie zawiera produkty pochodzące od Dostawcy.
 1. DOSTAWA
 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby termin realizacji i wysyłki zamówienia był jak najszybszy.  Termin wysłania przez nas zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych o których konsument zostanie powiadomiony.
 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa poprzez firmy kurierskie. Koszty dostawy są dokładnie określone podczas składania zamówienia i widoczne pod listą wybranych produktów. Całość zapłaty klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych produktów i kosztu dostawy. W momencie składania zamówienia od różnych dostawców, użytkownik pokrywa kilka kosztów dostawy w zależności od ilu dostawców chce złożyć zamówienie.
 1. Pośrednik przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.
 1. Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez klienta sposobu dostawy i określana jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.
 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy są dokładnie określone podczas składania zamówienia i widoczne pod listą wybranych produktów. Całość zapłaty klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych produktów i kosztu dostawy.
 1. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 1. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez klienta sposobu dostawy i określana jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.
 1. Sprzedawca sugeruje Klientom, aby sprawdzili kompletność towaru w obecności kuriera. W przypadku uszkodzeń Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i poinformuje o tym odpowiedni dział odpowiedzialny za przesyłkę.
 1. Sprzedawca nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru.
 1. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru lub podania błędnego bądź niedokładnego adresu uniemożliwiającego dostawę towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru – także powrotnego.
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia na podany adres e-mail.
 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy.
 1. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 1. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 1. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni.
 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami KC dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta, wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wady.
 1. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, Sprzedawca odeśle Produkt Konsumentowi oraz dokona zwrotu części ceny. Część ceny Produktu podlegająca zwrotowi jest ustalana w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.
 2. W przypadku, gdy wymiana Produktu lub usunięcie wady Produktu jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.
 1. Konsument jest zobowiązany podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do wysłania przez Sprzedawcę Produktu bez wad lub zwrotu ceny Produktu (poprawny adres na który ma być wysłany Produkt lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Konsumenta.
 1. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej wadzie wiedział.
 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
 1. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji producenta. W przypadku, gdy Produkt jest objęty gwarancją, informacja na ten temat każdorazowo znajdzie się w opisie Produktu w Sklepie. Szczegółowe warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym ustępie, znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu objętego przedmiotową gwarancją.
 1. Przed przesłaniem reklamowanego towaru Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: appsklep@petgram.pl, który w odpowiedzi wskaże klientowi adres odpowiedni do wysłania przesyłki.
 1. Reklamacje dokonywane będę na adres Sprzedawcy (w przypadku produktów wchodzących w skład własnej oferty handlowej) lub na adres Dostawców.
 1. Wzór dokumentu reklamacyjnego można pobrać ze strony www.petgram.pl/wzory
 1. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 1. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza lub z oświadczenia, które stanowi załącznik do regulaminu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 1. Dokonując zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie, który w odpowiedzi wskaże klientowi adres odpowiedni do dokonania zwrotu.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: appsklep@petgram.pl
 1. Zwroty dokonywane będę na adres Sprzedawcy (w przypadku produktów wchodzących w skład własnej oferty handlowej) lub na adres Dostawców.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy
 1. a) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Produktu i koszty dostawy Produktu do Konsumenta. W każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. b) Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. c) Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów m.in. w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ( art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta)
 4. d) Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. e) W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszty przesłania Towaru do Sprzedawcy.
 6. f) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Wzór odstąpienia od umowy można pobrać ze strony www.petgram.pl/wzory

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest Petgram sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 13, 00-071.
 1. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep w aplikacji Petgram.
 1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 1. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 1. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 1. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia danym maksymalnej ochrony.
 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym z Petgram (np. firma kurierska realizująca dostawę zakupionych produktów, dostawca usług IT, firma prowadząca windykację należności, firma rozsyłająca mailing itd.). Ponadto mogą być one przekazywane Dostawcom w związku z dokonywaniem dostawy bezpośrednio od producenta. Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W razie zmiany postanowień Regulaminu, w stosunku do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany stosowane będą postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 1. Sprzedawca może wprowadzić zmianę regulaminu bez zachowania 7-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
 2. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie wyżej wymienionego 7-dniowego okresu powiadomienia,
 1. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu.
 1. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 1. Wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 1. NOTA O PRAWACH AUTORSKICH DO REGULAMINU SPRZEDAŻY
 1. Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Wykonawca dzieła, który udzielił niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Wykonawcy dzieła jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.