KLAUZULA INFORMACYJNA RODO BADANIA 04.12.2022 - Petgram
Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO BADANIA 04.12.2022


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO BADANIA 04.12.2022

 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”), oraz ustawy zdnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000), informuję, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka działająca pod firmą PETGRAM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000971823, NIP: 9522205332, kapitał zakładowy w całości wpłacony: 240.000,00 zł, e-mail: info@petgram.pl, telefon kontaktowy: +48 887 788 833 (zwana dalej: „Administratorem”).

 

I.                     Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe w szczególności takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

 

1.       Kontaktowych – w przypadku kontaktu z Administratorem w dowolnej sprawie, dane będą przetwarzane w celu kontaktu z osobami podającymi dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami. Dane te będą przetwarzane do chwili zakończenia potrzeby kontaktu przez obydwie strony lub do momentu cofnięcia zgody.

2.       Analizy sprzedaży – Państwa dane mogą być wykorzystywane do analizy sprzedażowej, prowadzenia statystyk, prowadzenia historii sprzedaży oraz badania poziomu satysfakcji klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest potrzeba dokonywania analizy rynku. Dane te będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub ustania potrzeby dokonywania analizy rynku.

3.       Dochodzenia roszczeń – Państwa dane mogą być wykorzystywane również w celu dochodzenia uzasadnionych roszczeń przez Administratora oraz prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku ochrona własnych praw i ich dochodzenie. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator może dochodzić swych roszczeń.

 

II.                   Dobrowolność podania danych i sposób ich pozyskania

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało odpowiednio brakiem możliwości: zawarcia umowy, rejestracji w sklepie internetowym, otrzymywania informacji marketingowych, kontaktu.

 

III.                 Odbiorcy danych osobowych

Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

a)       kontrahenci Administratora – dane przekazywane będą w celu prowadzenia analizy rynku oraz sprzedaży;

b)       dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące szeroko pojęte usługi IT, dostawcy systemów informatycznych, a w zakresie plików cookies;

c)       podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, analizy rynku, dochodzenia należności, usługi prawne,

d)       operatorzy pocztowi i kurierzy

e)        operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;

f)        organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, będą profilowane w sposób zwykły.

 

IV.                 Państwa prawa

W zależności od celu przetwarzania, mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych lub żądania ich przeniesienia. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Informujemy również, że w zakresie ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 Petgram S.A.. z siedzibą w Warszawie (00-071), ul. Krakowskie Przedmieście 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 3858565760, NIP: 9522205332, numer KRS: 0000835327, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000 złotych.